HYDRAURIC STACKER


높이 적재(운반)용
수동유압식 작동
확실한 제품관리, 능률향상
싣고, 내리고, 운반 적재를 수동식으로 조작
손쉬운 핸들조작으로 FORK를 임의의 위치에서 정지시키며 자유로이 하강시킴
MODEL HFH-500 HFH-1000
CAPACITY 500KG 1000KG
LIFT HEIGHT(H) 45-1500 MM 55-1500 MM
OVERALL LENGTH(A) 1230 MM 1295 MM
OVERALL WIDTH(B) 860 MM 1030 MM
OVERALL HEIGHT(C) 1980 MM 2060 MM
LEG WIDTH(D) 660 MM 710 MM
FORK LENGTH(F) 700 MM
LOAD CENTER(E) 350 MM
FRONT WHEEL Ø80 Ø80
REAR WHEEL Ø150 Ø180
 
 
DC STACKER


높이 적재(운반)용
전동(AC/DC)으로 작동
확실한 제품관리, 능률향상
싣고, 내리고, 운반 적재를 반자동 혹은 자동으로 조작가능
LEVER조작으로 FORK를 임의의 위치에서 정지 시키며 자유로이 상,하강 시킴
MODEL HFE-500 HFE-1000
CAPACITY 500KG 1000KG
LIFT HEIGHT(H) 45-1500 MM 55-1500 MM
OVERALL LENGTH(A) 1230 MM 1295 MM
OVERALL WIDTH(B) 860 MM 1030 MM
OVERALL HEIGHT(C) 1980 MM 2060 MM
LEG WIDTH(D) 660 MM 710 MM
FORK LENGTH(F) 700 MM
LOAD CENTER(E) 350 MM
FRONT WHEEL Ø80 Ø80
REAR WHEEL Ø150 Ø180
BATTERY 12V*120A
BATTERY CHARGER ACØ1*220V*60HZ
 
 
DC STACKER


높이 적재(운반)용
전동(AC/DC)으로 작동
확실한 제품관리, 능률향상
싣고, 내리고, 운반 적재를 반자동 혹은 자동으로 조작가능
LEVER조작으로 FORK를 임의의 위치에서 정지 시키며 자유로이 상,하강 시킴
MODEL HFE-500L HFE-1000L
CAPACITY 500KG 1000KG
LIFT HEIGHT(H) 45-1500 MM 55-1500 MM
OVERALL LENGTH(A) 1230 MM 1295 MM
OVERALL WIDTH(B) 670 MM 680 MM
OVERALL HEIGHT(C) 1900 MM 1980 MM
LEG WIDTH(D) 860 MM 910 MM
FORK LENGTH(F) 700 MM
LOAD CENTER(E) 350 MM
FRONT WHEEL Ø80 Ø80
REAR WHEEL Ø150 Ø180
BATTERY 12V*120A
BATTERY CHARGER ACØ1*220V*60HZ
 
 
GEARED STACKER


높이 적재(운반)용
수동유압식 작동
확실한 제품관리, 능률향상
싣고, 내리고, 운반 적재를 수동식으로 조작
손쉬운 핸들조작으로 FORK를 임의의 위치에서 정지시키며 자유로이 하강시킴
MODEL HFH-500 HFH-1000
CAPACITY 500KG 1000KG
LIFT HEIGHT(H) 45-1500 MM 55-1500 MM
OVERALL LENGTH(A) 1230 MM 1295 MM
OVERALL WIDTH(B) 860 MM 1030 MM
OVERALL HEIGHT(C) 1980 MM 2060 MM
LEG WIDTH(D) 660 MM 710 MM
FORK LENGTH(F) 700 MM
LOAD CENTER(E) 350 MM
FRONT WHEEL Ø80 Ø80
REAR WHEEL Ø150 Ø180
 
 
STACKER SPECIAL SPECIFICATION